วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 


 

วิสัยทัศน์

                เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการให้กำลังแรงงานมีงานทำ มีศักยภาพ มีหลักประกัน และ

มีความมั่นคงในการทำงาน

 

พันธกิจ

1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อกำหนดนโยบายและข้อเสนอแนะด้านแรงงาน 

2. พัฒนายุทธศาสตร์และจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายด้านแรงงานจังหวัดสตูล 

3.  พัฒนาการให้บริหารจัดการการให้บริการแก่แรงงานในจังหวัดสตูล และการเตือนภัยด้านแรงงาน

ของจังหวัดสตูล

4.  ส่งเสริมการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการบริการด้านแรงงานจังหวัดสตูล

 

เป้าหมาย              

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพแรงงาน 

 

มีผลิตภาพสูง มีหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี