วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล จัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้เรื่องนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ /ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก่อาสาสมัครแรงงานสตูล

    วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล จัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้เรื่องนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ /ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก่อาสาสมัครแรงงานสตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล โดยมีนางนิรมล หมื่นจิตร แรงงานจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูลและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดสตูลให้ความร่วมมือและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน