วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. นางนิรมล หมื่นจิตร แรงงานจังหวัดสตูล และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

    วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. นางนิรมล หมื่นจิตร แรงงานจังหวัดสตูล และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสตูล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อเป็นการประสานงานและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการในจังหวัดสตูล โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสตูลเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุมแก้วโกเมน ชั้น 4 โรงพยาบาลสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล