วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางนิรมล หมื่นจิตร แรงงานจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูลและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสตูล

        วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางนิรมล หมื่นจิตร แรงงานจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูลและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสตูล เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการขับเคลื่อนงานทุกภาคส่วน ณ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรหมู่ที่ 8 บ้านค่ายรวมมิตร ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล