รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินประกันการเดินทางกลับและเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้างที่เดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี และเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว

วันที่: 
Mon, 2018-06-18 (ทั้งวัน)

          ด้วยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (HRD) จำกัดประเทศไทย ได้จัดส่งบัญชีรายชื่อแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี และเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินประกันการเดินทางกลับ (ค่าตั๋วเครื่องบิน) และเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง (แทจิกึม) จำนวน 1,538 ราย รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ไฟล์แนบขนาด
ใบปะหน้า251.58 KB
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินประกันเกิน 3 ปี9.14 MB
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินประกันไม่เกิน 3 ปี9.67 MB