จังหวัดสตูลได้รับการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

วันที่: 
Wed, 2017-03-08 (ทั้งวัน)

        ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามกฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อบังคับใช้แก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน

        

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ (๓) และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการค่าจ้างจึงออกประกาศไว้ โดยกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดสตูลเป็นเงินวันละสามร้อยห้าบาท  และประกาศให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

 

ไฟล์แนบขนาด
atraakhaacchaangkhantam.pdf118.54 KB