แรงงานจังหวัดสตูล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

วันที่: 
Mon, 2017-03-06 (ทั้งวัน)

28 กุมภาพันธ์ 2560 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูลประจำปี 2560 การดำเนินงานด้านอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หลักเกณฑ์การช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สิทธิต่างๆ ในการขอรับเงินอุดหนุนในการประกอบอาชีพ การจัดทำแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด ปี พ.ศ.2560 - 2564 การดำเนินการขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลังผู้ใช้แรงงาน