สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล

วันที่: 
Fri, 2016-11-11 (ทั้งวัน)

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2559 นายสะนิ  เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล ได้รับเกียรติจากสภาเกษตรจังหวัดสตูล เชิญเข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสตูล โดยมีวาระพิเศษให้นำเสนอข้อมูลด้านแรงงานนอกระบบ (กลุ่มอาชีพภาคเกษตร) และนโยบายการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบของจังหวัด และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริการจัดการแรงงานนอกระบบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ ประจำปี 2559 ที่ผ่านมา และแผนฯปี 2560 ที่จะบูรณาการแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรต่อไป