อาสาสมัครแรงงาน

1. ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดสตูล มีอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสตูลแบ่งออกเป็น  
อำเภอ 
36 ตำบล  279 หมู่บ้าน

2. อาสาสมัครแรงงานกับหน้าที่ความรับผิดชอบ (ตามเอกสารแนบ)

3. รายชื่ออาสาสมัครแรงงานจังหวัดสตูล ปี 2562 (ตามเอกสารแนบ)

4. ทำเนียบแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสตูล จำแนกตามอำเภอและเพศ ปี 2562 (ตามเอกสารแนบ)

5. ทำเนียบแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสตูล จำแนกตำมตำบล ปี 2562 (ตามเอกสารแนบ)

ไฟล์แนบขนาด
อาสาสมัครแรงงานกับหน้าที่ความรับผิดชอบ256.36 KB
รายชื่ออาสาสมัครแรงงานจังหวัดสตูล ปี 2562711.56 KB
ทำเนียบแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสตูล จำแนกตามอำเภอและเพศ ปี 256286.74 KB
ทำเนียบแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสตูล จำแนกตำมตำบล ปี 256284.61 KB