ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานจังหวัด

แบนเนอร์ระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด  

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562